BackToNature

Налични имоти
English Description
Парцели в Нови Хан

НОВ ДОМ В

НОВИ ХАН

Проект 2024 в местност Бозалъка – Нови хан предвижда бъдещите собственици на имоти да придобият собственост върху готови терени за строеж на еднофамилни жилищни сгради, в обособен нов квартал, с предварително решени всички правни, организационни, технически и инфраструктурни въпроси, относно собственост, устройствен статут на имотите и тяхното водоснабдяване, електроснабдяване, газоснабдяване, пътища, Интернет и др. Проектът не предвижда създаването на комплекс от затворен тип. Планираният срок за завършване строителството на инфраструктурата е Коледа‘2024.

Местоположение

На

12км. от София

, на север от

Магистрала Тракия

и южно от път I-8 (стария път за Пловдив през Нови хан), в живописното землище, в чист район, сред зеленина и чист въздух. Достъпен е по асфалтов път от път I-8 до всеки един от над 80 имота за жилищно строителство.

Местоположение
Google Maps

Статут

Наличните поземлени имоти са с влязъл в сила подробен устройствен план, с уреден статут за жилищно строителство и с площи от

500 кв.м.

до

877 кв.м.

Параметри

 • Височина на застрояване – до 7 метра кота корниз
 • Плътност на застрояване – до 40 %
 • Интензивност на застрояване – 0.8
 • Озеленяване – 50 %
 • Начин на застрояване – свободно

Предимства

Параметрите позволяват застроена площ на една къща, според площта на имота, от 200 кв.м. до 350 кв.м. и поне двойно по – голяма разгърната застроена площ, при

богато озеленяване и простор между отделните сгради и имоти

. Предвидени са по устройствен план и 2 имота за трафопостове,1 за сондаж с резервоари и 1 за обществено обслужване.

Благоустройство

Транспортен достъп

Инвеститорът на квартала ще осигури финансирането на проектирането и изпълнението на проект на Община Елин Пелин, за транспортен достъп до новият квартал. Проектът включва реконструкция и модернизиране  на кръстовището на първокласния асфалтов път I-8 (стария път от София за Пловдив през Нови хан), от което, съществуващия асфалтов път към в.з. Чатарлъка до комплекса , ще бъде уширен . Вътре в комплекса, се изграждат двупосочни асфалтови улици (5 метра ширина) с тротоари от по 1.5 м., които осигуряват транспортния достъп (автомобилен и пешеходен) до всеки един имот. В тротоарите на квартала е предвидено улично LED осветление. Има предварителна договореност с Община Елин Пелин, да й бъдат прехвърлени вътрешните улици и Общината да поеме тяхното поддържане, както и сметоизвозването на комплекса.

Електроснабдяване

За комплекса са предвидени да бъдат изградени и захранени 2 бр. БКТП, работещи кабелни мрежи СрН и НН.

Оборудвани ел. табла (ТЕПО – в повечето случай едно ТЕПО за два съседни имота, , доставка на трифазен 220 V ток до ТЕПО, прекъсвачи, електромери. Така, за всеки един имот за жилищно застрояване са предвидени да бъдат осигурени по 22 kW електрическа мощност.
Всеки имот разполага и с РС за  монтиране на зарядна станция за електрически автомобили на името на инвеститора, която впоследствие той ще прехвърли на новия собственик на имота.
Така, при завършване на инфраструктурата, ще бъдат налични монтирани електромери и 220 V електрозахранване за строителни нужди (строителен ток) до всяко табло. Впоследствие, със завършването и въвеждането в експлоатация на консуматор на ел.енергия (зарядна станция и/или къща), партидата за ел.енергия ще бъде прехвърлена на името на собственика на имота и доставката ще стане вече на ел.енергия за постоянно захранване (не за строителни нужди).

Газоснабдяване

Изградени са газопроводни отклонения от уличния газопровод – по едно за два съседни имота, като всяко отклонение има заваряем резбови преход ф32х3/4“ и спирателен кран за газ. Тъй като газопроводната инсталация се изпълнява преди собственицте да са изградили огради на своите имоти, има монтиране обсадни тръби ф110, които да предпазят крановете. След сключване на договор между собственик и ГЕД „Елин Пелин“ общинското дружество монтира съответно табла: ГРЗТ 6bar – 0,1/0,02bar – основна секция, и ГЗТ4 0,1 – 0,02bar – допълнителна секция, или ГЗРТ самостоятелна секция 6bar – 0,1/0,02bar. Таблата ще захранват газовите уреди в бъдещите къщи с газ с ниско налягане и ще осигурят възможност ГЕД „Елин Пелин“ да отчита разхода на газ на всеки имот посредством газомери в таблата. Тези съоръжения ще са предмет на проект на вътрешните газопроводни инсталации за всяка къща.

Консумацията на газ на всеки един имот е до 5,72m3/h. Газопроводната мрежа е оразмерена така, че да осигурява нормалната работа във всяка къща на газов котел с максимална мощност 35 kW, газова печка с мощност 10 kW и газово барбекю – 20 kW.
Заплащане на база отчетите на газомерите, собствениците на имоти ползуватели на газ, ще дължат на местното газово дружество: ГЕД „Елин Пелин“ по текущите му цени в срокове по договор.

Водоснабдяване

Кварталът разполага със собствен водоизточник (сондажен кладенец) с разрешение от Басейнова дирекция – Дунавски район с дебит 2 л/с., помпено стопанство със система за пречистване и осигуряване на качество на водата и резервоари: (а) за питейно – битови нужди (90 куб.м.) и (б) за противопожарни нужди (108 куб.м.). В квартала е изградена улична водопроводна мрежа, която доставя до готови водомерни шахти водоснабдяване на всеки един имот за жил.строителство. Водомерните щахти са разположени зад имотната граница на всеки един имот, а спирателните им кранове са в тротоара пред имота. Имотът получава водоснабдяване с вода с питейно – битови качества . Сертификат в линк . Водата за питейно – битови нужди ще бъде обслужвана от една помпена група (1 работна и 1 резервна помпи) с Q=7,70 l/s и H=45m, която ще бъде оборудвана с честотно регулиране.

Проектът на собственика на бъдещата къща по част ВиК ще предвиди сградното водопроводно отклонение от готовата водомерна шахта до водопроводната мрежа на бъдещата къща.
Кварталът разполага и с водопроводна мрежа за противопожарни нужди, с хидранти и спирателни кранове , по нормативите на ПАБ за брой хидранти на определена площ. Водопроводът за противопожарни нужди ще бъде захранван от помпена група ( 1 работна и 1 резервна помпи) с Q=10 l/s и H=67m
Водоснабдяването на квартала (помпи, резервоари, системи за пречистване), е осигурено с алтернативно собствено ел. захранване – дизелгенератор с АВР за автоматично превключване, в случай на отпадане на централно електро захранване.

Дренаж

Инвеститорът изпълнява дренаж.

Канализация

Отвеждане на битовите отпадъчни води от всеки имот ще е в малки пречиствателни станции за еднофамилни къщи, които да пречистват отпадъчните води до условно чисти води. Инвеститорът монтира пречиствателната станция и като част от изходните данни предоставя локация и кота на заустване на канализацията на къщата в пречиствателната станция.

Интернет и телевизия

Успоредно на мрежата за улично осветление, по целите дължини на улиците в квартала, е изградена тръбна мрежа, в която избран от Вас доставчик може да прокара оптичен кабел до имота Ви.

Паркиране

За всеки един от имотите за жилищно застрояване, инвеститорът осигурява одобрени проекти и готови разрешения за строеж на по две паркоместа със зарядна колонка за електрически автомобили. Новият собственик на имота може да реализира строителството по проекта, или да поиска от Общината частично изменение (различен брой паркоместа, тяхно местоположение и др.)

Огради

Община Елин Пелин приема изграждане на огради на поземлени имоти без проект и/или разрешение за строеж и без съгласие на съседи, когато:

 • Плътната част на оградата (ако има такава) е до 60 см. над котата на тротоара откъм обслужващата улица и над котата на по - ниския от двата съседни имота
 • Ажурната част е с минимум 50 % прозирност, независимо има или няма плътна част
 • Разположена е изцяло в имота (зад имотната граница)
.
Съгласие на съсед е необходимо, в случай че имотната граница е ос на оградата (оградата стъпва и в двата съседни имота). За пълна сигурност е подходящо:
 • Да бъде заявена предварително пред администрацията на Община Елин Пелин, идеята за вида на планираната оградата
 • Имотните граници да бъдат точно трасирани от правоспособен геодезист, въз основа на координати на граничните точки на имота, получени със скица от АГКК
 • Съгласието на съседа (ако е нужно такова), да бъде в писмена форма и по възможност с нотариална заверка на подписа

Процедура по договаряне на покупко – продажба на имот и плащания

Кандидатът избира по свое решение имот измежду тези със статус „Свободен“ според наличната на сайта на инвеститора информация за номер имот, размер в кв.м и цена - www.backtonature.bg/2024/scheme.

1

Заявява желанието си за сключване на сделка и получава проект на предварителен договор и достъп до архив с пълната документация относно собствеността на инвеститора и правния статут на имотите в масива, за целите на правни консултации, преговори за финансиране с банки и отговор на всякакви предварителни въпроси.

2

Инвеститорът уточнява график за сключване на предварителния договор придружен със скица в офиса на инвеститора или пред нотариус при желание на Купувача. В същият ден Купувача превежда депозит в размер 50% от цената. След получаване на плащането статуса на имота става 'Капариран'.

3

Наличието на ЕРМ партида за електроснабдяване на името на инвеститора (подлежаща на прехвърляне на новия собственик), е основание за сключване на окончателен договор за покупко – продажба на недвижимия имот и снабдяване на новия собственик с нотариален акт.

4

В деня на сключване на договора в нотариална форма, купувачът заплаща по банков път, останалите 50% от цената (плащането се извършва след подписване на нотариалния акт и преди заявяване от нотариуса на сделката за вписване в Агенция по вписванията).

5

С вписването на нотариалния акт върху купувача преминава собствеността върху имота и той получава владението върху него.

6

Разчетите на инвеститора са до Коледа '2024 СМР по инфраструктурата да бъдат изцяло приключени (Акт 15); въвеждане в експлоатация (Акт 16) до Септ'2025.

7

Допълнителни ангажименти на инвеститора

За да може бъдещия собственик междувременно да стартира проектиране на своята жилищна сграда, след сключване на предварителния договор, инвеститорът ще му предостави:
 • Готова виза за проектиране, издадена от Гл. архитект на Община Елин Пелин на името на инвеститора, която впоследсвие ще бъде прехвърлена на името на собственика;
 • Скица на имота на името на инвеститора с координати на граничните точки на имота;
 • Изходни данни за проектиране относно водоснабдяването на имота, електрозахранването, газоснабдяването, транспортния достъп, канализация.
Така към момента на придобиване на собствеността, новият собственик има възможност ако желае, да разполага с готов проект и Разрешение за строеж на бъдещата му жилищна сграда.

Експлоатационни разходи

Какви експлоатационни разходи ще дължи бъдещ собственик

Проект 2024

За проекта

Местоположение

Статут

Параметри

Предимства

Благоустройство

Процедура по договаряне на покупко – продажба на имот и плащания

Допълнителни ангажименти на инвеститора

Експлоатационни разходи

Налични имоти

Следващи стъпки

Проекти и документи

Документи за купувачи на имоти

Контакти

ГАМА ТЕХ ЕООД

ЕИК 130760832

София, ул. Мюнхен №8

+359 888 948 945

nikolay.nikolov@pimprima.eu

BackToNature

© 2024 BackToNature. Всички права запазени

Последна промяна: 14/07/2024